vane.jpg (302 bytes)

nettivinkit.jpg (2754 bytes)

HÄTÄTYÖ

(Lähteenä www.finlex.fi,
josta myös paperiteollisuuden ja elintarvikealojen työehtosopimukset, sekä lain perusteet sivulta www.eduskunta.fi)

Esimies määrää,
pääluottamusmies antaa lausunnon

pi-nu.gif (132 bytes) Tilausruuhka purettava muutoin
pi-nu.gif (132 bytes) Arvattavat viat eivät oikeuta hätätyöhön
pi-nu.gif (132 bytes) Ylitöistä kieltäytyminen käy syyksi
pi-nu.gif (132 bytes) Hätätyöpykälä Paperin tes 7 §

Piirros. KRISTIAN NIVALAvi-ne-pi.gif (120 bytes)  Hätätyöhön voidaan määrätä ennalta arvaamattoman tapahtuman takia, jos se on keskeyttänyt säännöllisen toiminnan tai uhkaa keskeyttää sen tahi uhkaa vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden.

Hätätyön takia työaikaa saa pidentää korkeintaan kahden viikon ajan. Hätätyötä ei lasketa ylitöiksi. Kuitenkaan alle 15-vuotiasta ei saa määrätä hätätyöhön, paitsi jos hätätyöhön ei ole osoittaa 18 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Äkillinen syy oltava

Ennalta arvaamattomalla tapahtumalla tarkoitetaan äkillistä syytä, jota ei ole voitu ennakolta tietää. Työaikalain perusteluissa todetaan, että "tarve hätätyöhön syntyy odottamatta" eikä "hätätyötä voi siirtää myöhempään ajankohtaan".

Säännönmukaisesti toistuva sinänsä arvaamaton tapahtuma ei oikeuta hätätyöhön.

Vuodelta 1996 olevan työaikalain perusteluissa mainitaan, että hätätyöhön voi määrätä, jos yhdenkin laitoksen koneen, laitteen tai tuotantolinjan pysähtyminen tai pysähtymisuhka johtuu ennalta arvaamattomasta tapahtumasta ja jos kone, laite tai tuotantolinja muodostaa "tuotantokapasiteetista huomattavan osan".

Perusteluissa todetaan, ettei hätätyötä saa käyttää ylitöiden asemasta.

Lausunto työsuojelupiirille

Työnantajan kuuluu ilmoittaa välittömästi hätätyöstä työsuojelupiiriin. Ilmoitus pitää antaa kirjallisesti ja siinä on mainittava hätätyön syy, laajuus ja todennäköinen kesto.

Luottamusmiehelle on annettava mahdollisuus liittää ilmoitukseen lausuntonsa. Jos luottamusmiestä ei ole, lausunnon antaa luottamusvaltuutettu ja viime kädessä työsuojeluvaltuutettu. Paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaan lausunnonanto kuuluu sekä luottamusmiehelle että työsuojeluvaltuutetulle, lisäksi hätätyöilmoituksesta pitää antaa kopio työsuojeluvaltuutetulle.

Paperin sopimuksessa mainitaan erikseen, että ratkaisut hätätyön teettämisestä on tehtävä "huolellisesti ja johdonmukaisesti". Lisäksi määräys hätätyöstä on annettava mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti. Määräyksessä on mainittava hätätyönä teettävä työ ja määräyksen antaja.

Hätätyöhön kesken lomien

Hätätyöhön voidaan käskeä kesken vuosilomien, viikkovapaiden ja kirkollisten juhlapäivien. Työntekijällä ei ole oikeutta kieltäytyä hätätyöstä, vaikka hän olisi jo tehnyt esimerkiksi päivittäisen tai viikottaisen ylityökiintiönsä täyteen.

Hätätyössä tulee noudattaa samaa huolellisuutta ja varovaisuutta kuin muussakin työssä eikä työsuojelusäännöksiä saa rikkoa.

Työsuojelupiiri voi työnantajan jättämän ilmoituksen perusteella rajoittaa tai lopettaa hätätyön.

Jos hätätyömääräys on ollut aiheeton tai sitä on jatkettu vastoin työsuojelupiirin määräystä, työnantaja voidaan haastaa oikeuteen työaikarikkomuksesta. Työnantaja voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Työaikarikkomus vanhenee kahdessa vuodessa.

Luottamusmies seuraa määriä

Sekä paperiteollisuuden että elintarvikealojen työehtosopimuksissa luottamusmiehille on varattu mahdollisuus seurata hätätyön käyttöä.

Elintarvikealojen sopimuksen mukaan pääluottamusmiehellä on oikeus saada pyydettäessä neljännesvuosittain "kirjallinen jäljennös" tai "kirjallinen selvitys" työaikalain mukaan pidettävästä yli- ja hätätyömääriä koskevasta luettelosta.

Paperiteollisuuden sopimuksessa työnantaja velvoitetaan toimittamaan yli- ja hätätyöluettelot pääluottamusmiehelle ja työosaston luottamusmiehelle. Tiedot annetaan myös työsuojeluvaltuutetulle.

Hätätyöhön voidaan määrätä ennalta arvaamattoman tapahtuman takia, jos se on keskeyttänyt säännöllisen toiminnan tai uhkaa keskeyttää sen tahi uhkaa vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden.

 

Tilausruuhka purettava muutoinalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Hätätöihin ei voi komentaa, vaikka tilaukset ovat vaarassa myöhästyä

Öljynporauslaivan runkolohkoja ei oltu päästy yhdistämään aikataulussa. Telakalla ei ollut tiloja vapaana, koska toisessa tilauksessa havaittua virhettä korjattiin. Myöhästymissakko uhkasi molemmista. Työnantajan mukaan vastaavaa virhettä ei ollut aiemmin sattunut, joten hätätyö oli perusteltua. Oikeuden mukaan teollisessa työssä on varauduttava kyseisenkaltaisiin virheisiin eikä liiketuoton väheneminen kelpaa hätätyön syyksi. (KKO:1985-II-153)

 

Arvattavat viat eivät oikeuta hätätyöhönalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Arvattavat viat ja häiriöt eivät oikeuta hätätyöhön. Muun muassa luonnontapahtumat aiheuttivat sähkönjakeluyhtiön toimintayksikössä ja jakeluverkossa vikoja ja häiriöitä.

Yksittäisinä tilanteina hätätyö oli oikeutettua. Työsuojeluviranomaiset olivat kuitenkin huomauttaneet hätätöiden määrästä. Niitä oli tehty enemmän kuin ylitöitä.

Oikeus katsoi, että korjauksia oli jouduttu tekemään niin usein ja säännönmukaisesti, ettei ennalta arvaamattomasta tilanteesta voinut olla kyse. Työnantajan olisi pitänyt lisätä korjauskapasiteettia ja teettää korjaukset normaalina työaikana tai ylitöinä. (KK0:1986-II-39)

 

Ylitöistä kieltäytyminen käy syyksialkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työnantaja voi äkillisen sairaustapauksen takia määrätä hätätyöhön, jos työntekijät kieltäytyvät ylitöistä.

Soodakattilan valvomon hoitajan sairausloma piteni ja häntä tuurannut henkilö ei suostunut ylitöihin. Työnantaja ei tavoittanut soodakattilan hoitajan varamiestä, joten hän määräsi tuuraajan hätätyöhön.

Työntekijöiden mielestä työnantaja ei ollut riittävästi varautunut sairaustapauksiin. Työnantajan mukaan se ei voinut varautua etukäteen ylitöistä kieltäytymiseen. Ilman hätätyötä paperikone olisi seisahtanut.

Oikeuden mukaan hätätyö oli perusteltua. (KKO:1995:73)

 

Palkkatyöläinen 7.7.2004 nro 6/04

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 6/2004

PT:n 6/04 etusivulle

vn-pa.gif (131 bytes) Pääkirjoitus
vn-pa.gif (131 bytes) Teema
     Jäte ja kierrätys
vn-pa.gif (131 bytes) Ajankohtaista
vn-pa.gif (131 bytes) Kolumnit ja pakina
vn-pa.gif (131 bytes) Liittouutiset
vn-pa.gif (131 bytes) Ulkomailta
vn-pa.gif (131 bytes) Nettivinkit

Hätätyö