vane.jpg (302 bytes)

nettivinkit.jpg (2754 bytes)

Näin pidät yllä työkykyäsi

pi-nu.gif (132 bytes) Sairauspoissaolot vähenevät
pi-nu.gif (132 bytes) Panostus esimiehiin kannatti

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työkykyä ylläpitävä toiminta eli tuttavallisesti tyky on satsaus työntekijän jaksamiseen.

Tykyyn ajoi pelko työvoiman vähenemisestä. Vuoden 1990 tupon yhteydessä sovittiin tykystä, jotta työntekijät jaksaisivat töissä pidempään ja jäisivät terveinä eläkkeelle.

ne-tyky.gif (11603 bytes)Toisin kuin yleisesti luullaan, tyky ei ole vain taukojumppaa tai sauvakävelyä. Liikunta on vain yksi osa-alue työkyvyn ylläpitämisessä. Tyky vaatii yhtä lailla panostuksia työyhteisön organisaatioon sekä työergonomiaan ja työntekijöiden ammattitaitoon.

Parhaiten tykyssä tunnutaan kuitenkin osattavan työntekijöiden liikuttaminen. Vapaa-ajan ja liikuntayritykset kauppaavat tyky-päiviksi erilaisia liikunnallisia elämysretkiä.

Henkinenkin puoli hoidettava

Hyvän työyhteisön tuntee siitä, että töihin on mukava tulla. Ihmiset ovat sitoutuneita ja tyytyväisiä työhönsä ja sairauspoissaolot ovat alle keskitason.

Omaa henkistä hyvinvointiaan ja työpaikan tilannetta voi käydä tutkailemassa esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivuilla. Univaikeudet, pienten asioiden jatkuva unohtelu ja passiivisuus ihmissuhteissa ovat Työterveyslaitoksen mukaan merkkejä, jolloin on syytä pysähtyä ja miettiä jaksamistaan.

Henkistä jaksamista voi lisätä yllättävän pieninkin keinoin, käy ilmi työstressikyselystä Työsuojelun tietopankin sivuilla. Työstressikyselyssä vastaaja saa myös vinkkejä, miten pahimmat ongelmakohdat työssä voisi hoitaa.

Toimivat välit johdon kanssa

Työkyvyn ylläpitoon kuuluvat olennaisesti työnjohdon koulutus ja työorganisaation muuttaminen toimivammaksi. Helposti lähestyttävä työnjohto ja avoin ja tasavertainen ongelmien puinti tuo työpaikalle reilun pelin henkeä. Tutkimusten mukaan tämä vähentää töistä poissaoloja ja lisää työmotivaatiota.

Hyviä ja reiluja suhteita työntekijöiden ja esimiesten kanssa ei hetkessä luoda, jos välit eivät ole kunnossa. Tyky antaa tähänkin eväitä. Parhaillaan muun muassa Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa (TYT) etsitään pien- ja keskisuurten it-työpaikkojen henkilöstölle välineitä, joilla lisättäisiin heidän osallistumistaan työyhteisöllisten ongelmien käsittelyyn.

Tarkistuslista hyvän työyhteisön tuntomerkeistä löytyy SAK:n nettisivuilta. Hyvässä työyhteisössä työntekijät perehdytetään tehtäviinsä, työt jaetaan tasaisesti, työntekijä pääsee vaikuttamaan työhönsä ja voi tarvittaessa siirtyä tehtävästä toiseen. Työntekijä voi omalta osaltaan lisätä työyhteisön hyvinvointia arvostamalla työtovereitaan ja antamalla tunnustusta hyvin tehdystä työstä.

Arkiliikunta pitää kuntoa yllä

Mahdollisimman monipuolinen ja usein toistuva liikunta pitää työntekijän kuntoa yllä ja auttaa jaksamaan työssä. Nykytutkimusten mukaan aikuisten kunto rapautuu, vaikka vapaa-ajan liikuntaa harrastettaisiinkin. Syynä on se, että kotitöihin ja pihapiiriin liittyvä arkipuuhastelu on kutistunut olennaisesti viime vuosikymmenten aikana.

Työaikana pienet liikuntahetket piristävät ja ehkäisevät työstä johtuvaa rasitusta. Mitä iäkkäämmästä ihmisestä on kyse, sen tärkeämpää työn yksipuolisen rasituksen ehkäisy on. Tykyyn kuuluu yhtenä osana työpaikan ergonomian parantaminen ja työmäärän ja -tehtävien mukauttaminen ikääntyvien työntekijöiden kykyihin.

  • Työhyvinvoinnin ylläpidosta Työterveyslaitoksen ja ministeriöiden yhteisellä sivustolla www.tyky.fi
  • Työstressikysely Työsuojelun tietopankissa http://turva2.me.tut.fi/vastaa.asp
  • Työterveyslaitoksen sivuilla henkisestä hyvinvoinnista ja työuupumuksesta www.ttl.fi > Aihesivut > Henkinen hyvinvointi > Työntekijän hyvinvointi
  • TYT:n tyky-projektista sivulla www.uta.fi/laitokset/tyt/kkp/projektit/IT-TYKY
  • SAK:n sivuilla tarkistuslistat hyvän työyhteisön tuntomerkeistä: www.sak.fi >Tietoa työelämästä > Työelämän kehittäminen ja hyvinvointi > Hyvä työyhteisö.

 

Sairauspoissaolot vähenevätalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työkyvyn ylläpitoon tehtyjen satsauksien tuomaa säästöä on vaikea laskea. Terve ja hyvinvoiva työntekijä tuottaa enemmän kuin ennenaikaisesti eläkkeelle jäänyt. On tutkittu, että sairauspoissaolot ovat tykyn myötä vähentyneet 2-30 prosentilla.

Tykyn alussa huomattiin, että työnantaja hyötyi tykystä myös siten, että tuottavuus nousi.

Arviolta 80 prosenttia palkansaajista työskentelee työpaikoilla, joilla on jonkinasteista tyky-toimintaa. Toisaalta tutkimuksissa on huomattu, että epätyypillisissä pätkätöissä olevat jäävät usein tyky-toiminnan ulkopuolelle.

 

Panostus esimiehiin kannattialkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Helsingin kaupungin rakennusvirastossa haluttiin saada työyhteisöjen toimintakulttuuri osallistuvammaksi, keskustelevammaksi ja reilummaksi. Yhdeksi keinoksi valittiin esimiesten psykodynaaminen valmennus ja heidän kouluttaminensa ratkaisukeskeiseen johtamiseen.

Kun kahden vuoden projekti päättyi, varsinkin esimiehet kokivat työnsä arvostuksen nousseen. Myös muu työyhteisö hyötyi satsauksesta: Työntekijät totesivat vaikutusmahdollisuuksiensa parantuneen, ilmapiirin muuttuneen reilummaksi ja tiedonkulun kehittyneen. Myös sairauspoissaolot vähenivät projektin aikana.

Palkkatyöläinen 1.6.2005 nro 5/05

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 5/2005

PT:n 5/05 etusivulle

vn-pa.gif (131 bytes) Pääkirjoitus
vn-pa.gif (131 bytes) Teema
     Kädentaidot
vn-pa.gif (131 bytes) Ajankohtaista
vn-pa.gif (131 bytes) Kolumnit ja pakina
vn-pa.gif (131 bytes) Liittouutiset
vn-pa.gif (131 bytes) Ulkomailta
vn-pa.gif (131 bytes) Nettivinkit

Näin pidät yllä työkykyäsi