vane.jpg (302 bytes)

nettivinkit.jpg (2754 bytes)

www.finlex.fi, josta myös
maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

TYÖTURVALLISUUS

pi-nu.gif (132 bytes) Työnantajan vastuu, työntekijän velvollisuus
pi-nu.gif (132 bytes) Aineeton vahinkokin korvattava
pi-nu.gif (132 bytes) Vaadi rangaistusta
pi-nu.gif (132 bytes) Vaarallisesta työstä saa kieltäytyä

Piirros: KRISTIAN NIVALA

Työnantajan vastuu,
työntekijän velvollisuus

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työturvallisuus on kahden kauppa: Työnantajan on huolehdittava työturvallisuuden raameista ja työntekijän on noudatettava työssään ammattitaitoa ja huolellisuutta.

Työnantaja vastaa työvälineiden, -laitteiden ja -koneiden turvallisuudesta ja siitä, että työpaikalla voi liikkua turvallisesti. Työntekijän velvollisuus on ilmoittaa heti "työolosuhteissa, työmenetelmissä, koneissa, työvälineissä, suojaimissa tai muissa laitteissa" havaitsemistaan puutteista ja vioista työnantajalle sekä työsuojeluvaltuutetulle. Lisäksi työntekijän tulee korjata vika tai puute, jos hänen ammattitaitonsa sen sallii.

Työnantajan tulee kertoa viasta tai puutteesta ilmoittaneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimiin ongelman poistamiseksi on ryhdytty tai ryhdytään.

Ohjeet ja määräykset antaa työnantaja. Niiden noudattaminen kuuluu kaikille työntekijöille. Heidän kuuluu huolehtia "paitsi omasta, myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä".

Työntekijällä on myös oikeus esittää parannuksia työturvallisuuteen. Työnantajan kuuluu antaa esityksiin asiallinen vastaus.

Siisteys ja varovaisuus

Turvallisuuden ja terveyden vuoksi työpaikalla pitää noudattaa tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Maa- ja vesirakennusalan sopimuksessa todetaan myös, että "palveluksessa olevan henkilöstön" on edesautettava työpaikan sosiaalitiloissa järjestystä, siisteyttä ja hygieniaa.

Jokaiselle työntekijälle pitää antaa riittävän tiedot työturvallisuudesta mieluiten jo, kun hänet perehdytetään työhön.

Maa- ja vesirakennusalan sopimuksessa mainitaan erikseen, että työnantaja antaa uudelle työntekijälle "työsuojelullista opastusta". Siihen kuuluu työnopastus, työturvallisuusmääräyksiin perehdyttäminen, tapaturma- ja terveysvaaroista kertominen ja ohjeet, miten vaarat voi välttää.

Sopimuksessa painotetaan, että uusi työntekijä perehdytetään työsuojeluun "työpaikan eri kohteissa", ei pöydän ääressä. Lisäksi hänelle kerrotaan, miten työpaikan työsuojeluorganisaatio on järjestetty.

Suojavaatteet ja -välineet

Lain mukaan työnantajan pitää hankkia riittävät työn vaatimat henkilökohtaiset suojaimet työntekijälle. Tämän on käytettävä annettuja suojavarusteita ja pidettävä niiden kunnosta huolta.

Lisäksi työntekijän kuuluu käyttää työssään asianmukaisia vaatteita, joista ei saa aiheutua tapaturman vaaraa.

Työntekijöiden suojapukineista on tarkat määräykset maa- ja vesirakennusalan sopimuksessa. Kolme kuukautta työssä olleelle työntekijälle työnantajan on kustannettava vuoden aikana enintään kaksi suojapukua ja kahdet työkäsineet. Kuitenkin erittäin likaisissa ja kuluttavissa töissä oleville, kuten viemäritöissä työskenteleville, suojapukuja ja -käsineitä on annetta "tarvittava määrä". Työstä riippuen työnantajan on kustannettava työntekijälle myös turvajalkineet, sadevaatteet tai kumipuku.

Sopimuksen mukaan työnantajan on annettava "työssä tarvittaessa" työntekijälle käyttöön henkilökohtainen kypärä, alusmyssy, hengityssuojaimet ja kuulosuojaimet.

Ilmastointi ja valaistus

Työpaikan ilmastoinnista, valaistuksesta ja riittävistä työskentelytiloista vastuun kantaa työnantaja. Työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa, työntekoon ja sen vaativaan liikkumiseen on varattava riittävästi tilaa. Valaistukseen on käytettävä riittävästi myös luonnonvaloa, milloin se vain on mahdollista.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että koneisiin ja laitteisiin annetaan kunnollinen opastus. Niitä on käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huolettava asianmukaisesti. Pääsy koneen tai laitteen vaara-alueelle on rajoitettava. Työntekijä ei saa itse mennä korjaamaan vaarallista laitetta tai konetta, vaan korjauksen tekee asiantuntija.

Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta vastaa paitsi työnantaja myös maahantuoja. Korkein oikeus on pyytänyt EY-tuomioistuimelta lausuntoa, mikä on maahantuojan todellinen vastuu, kun turvalliseksi hyväksytty työkone aiheutti vakavan tapaturman.

Työnantajan vastuu työtapaturmista on rajattu ennakoitaviin tapahtumiin. Hän ei ole vastuussa epätavallisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamista työtapaturmista.

Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jota hän pitää vaarallisena omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Tästä työstä saa pidättäytyä niin kauan, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai huolehtinut muutoin, että työ voidaan tehdä turvallisesti.

 

Aineeton vahinkokin korvattavaalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työnantajan on otettava työntekijän terveyden suojelemiseksi huomioon sekä työhön että työntekijään liittyvät seikat.

Kaapelinvalmistuksessa työskentelevän kädet olivat olleet alttiina raapiutumiselle ja hän oli saanut ammattitautina ihottuman. Ulkoinen haitta ja ihottuma katsottiin sinänsä vähäisiksi haitoiksi, mutta työnantaja määrättiin korvauksiin myös työntekijälle aiheutuneesta kivusta ja särystä. (KKO:1998:101)

 

Vaarallisesta työstä saa kieltäytyäalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Kukaan paperikoneella työskentelevistä ei ollut vaihtanut aiemmin paperikoneen huopaa nosturilla. Niinpä he kieltäytyivät työstä. Työnantaja hankki paikalle nosturikouluttajan. Hän ei työntekijöiden mielestä ollut pätevä, sillä hän ei ollut koskaan vaihtanut koneen huopaa. Työntekijöiden mukaan työn sai tehdä vain tehtaalla työhön perehdytetty henkilö.

Työnantajan mukaan kyse oli työtaistelusta. Työtuomioistuimen mukaan kyse ei ollut työtaistelusta, sillä työntekijät eivät olleet vaatineet muuta kuin vain työturvallisuuden varmistamista. (TT:2003:44)

 

Vaadi rangaistustaalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työturvallisuusrikoksesta pitää syyttää työnantajaa, jotta oikeudenkäyntikulunsa saa takaisin.

Työntekijän päälle oli kaatunut kolme suurta kolminkertaista ikkunalasia. Esitutkinnassa työntekijä oli ilmoittanut, ettei hän vaadi rangaistusta. Niinpä työntekijälle ei käräjäoikeudessa määrätty korvauksia oikeudenkäyntikuluista. Hän valitti asiasta.

Hovioikeus ja korkein oikeus katsoivat, ettei työntekijälle oltu riittävästi selvitetty, mitä syyteoikeudesta luopuminen merkitsee. Työnantaja joutui korvaamaan oikeudenkäyntikulut (KKO:2002:12).

Palkkatyöläinen 2.6.2004 nro 5/04

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)