vane.jpg (302 bytes)

 Ulkomailta                  maapal.jpg (5198 bytes)

Vuokratyöneuvottelut katkesivat
Tasa-arvo teoriaa
Virkamiehillä sananvapaus
Samapalkkaisuuskampanja 2002
TEL-poikkeus keskusteltavaksi?
Etätyösopimuksesta sitova vai ei?
Ammatillisen koulutuksen tunnustamisesta

Vuokratyöneuvottelut katkesivat

mine1.jpg (716 bytes)  Työnantajien kieltäytyminen vuokratyötä tekevien aidosta tasa-arvosta katkaisi neuvottelut. EAY:n hallitus tarkasteli asiaa toissa viikolla. Neuvottelut olivat ajautuneet umpikujaan työnantajien kieltäydyttyä hyväksymästä vuokratyötä tekevien yhtäläistä kohtelua käyttäjäyrityksessä ja luomasta ehtoja, jotka estäisivät vuokratyön väärinkäytön, eikä syntynyttä pattitilannetta kyetty purkamaan.

EAY katsoo, ettei neuvotteluja voida näissä olosuhteissa jatkaa, ja kehottaa komissiota noudattamaan epätyyppisten työsuhteiden (osa-aikatyö, määräaikaistyö ja vuokratyö) osalta vuonna 1995 käynnistämäänsä menettelyä ja antamaan ehdotuksensa vuokratyötä koskevaksi direktiiviksi. Osa-aikatyöstä ja määräaikaisista työsuhteista on jo solmittu Eurooppa-tason sopimukset.

Tasa-arvo teoriaaalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Tasa-arvo on teoriaa — diskriminaatio käytäntöä, totesi EAY naistenpäivän kannanotossaan. EAY on käynyt samapalkkaisuuskampanjaa, mutta silläkin saralla on vielä paljon tehtävää. Naiset saavat tällä hetkellä noin 77 prosenttia miesten palkoista. Palkkadiskriminaatio onkin näkyvin diskriminaation muoto.

Naisten työllisyysasteen nostaminen 60 prosenttiin edellyttää, että kaksi kolmasosaa uusista työpaikoista tulee naisille. EAY on kuitenkin huolissaan siitä, että näistä uusista työpaikoista tulee osa-aikaisia. Niinpä EAY edellyttääkin EU:lta selviä suunnitelmia työpaikkojen laadun parantamiseksi.

Virkamiehillä sananvapausalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  EU:n oikeusasiamies Jacob Söderman tutkii EU:n virkamiesten mielipiteiden ilmaisuvapautta. Söderman on jo useaan otteeseen puuttunut komission haluun tukkia virkamiestensä suut. Hän on lähettänyt puheenjohtaja Prodille kirjeen, jossa hän pyytää komissiota selvittämään, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä selventääkseen virkamiestensä mielipiteiden ilmaisuvapautta. Komission on annettava vastauksensa toukokuun loppuun mennessä. Söderman ilmoitti vuoden alussa käynnistävänsä tämän tutkimuksen EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklan nojalla.

Samapalkkaisuuskampanja vuonna 2002alkuun

mine1.jpg (716 bytes)  EU:n sosiaaliasiain komissaari Anna Diamantopoulou on ilmoittanut aikovansa käynnistää kampanjan sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta vuonna 2002 ja luoda perussopimuksen artiklan 13 nojalla uudet indikaattorit tilanteen kartoittamisen helpottamiseksi.

TEL-poikkeus keskusteltavaksi?alkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Parhaillaan on valmistumassa lisäeläkerahastodirektiivi, jolla säädellään lakisääteistä eläketurvaa täydentävien lisäeläkkeitä järjestävien laitosten toimintaa ja investointeja. Direktiivi ei koske TEL-yhtiöiden toimintaa eikä pakollista työeläketurvaa hoitavia työeläkekassoja ja -säätiöitä. Sen sijaan lisäeläketurvaa hoitavat säätiöt kuuluisivat direktiivin säätelyn piiriin.

Tässä yhteydessä voi nousta keskusteluun Suomen jäsenyysneuvotteluissa liittymissopimukseen saatu poikkeus, jolla TEL-yhtiöiden toiminta on rajattu ulos henkivakuutusdirektiivien soveltamisalasta. TEL-poikkeuksen asemasta käytävään keskusteluun on syytä varautua myös siksi, että Suomi ilmoitti komissiolle perääntyvänsä tapaturmavakuutusta koskevassa direktiivitulkinnassa, ja siksi, että Nizzan jälkeen EU:n oikeuspalvelu otti tulkinnan, jonka mukaan liittymissopimuksen TEL-yhtiöpoikkeusta voidaan muuttaa määräenemmistöpäätöksellä.

Etätyösopimuksesta sitova vai ei?alkuun

mine1.jpg (716 bytes)  EAY ja Unice kiistelevät, pitäisikö etätyötä koskevan sopimuksen olla sotiva vai ei. Unice ilmoitti yllättäen haluavansa neuvotella EAY:n kanssa etätyöstä tavoitteenaan solmia sopimus, joka ei olisi juridisesti sitova.

Unicen mukaan etätyö on tapa tehdä töitä, ei mikään laillinen asema tai ammatti eikä se kuulu EU-tasolla neuvoteltavien säädösten joukkoon, mutta että teletyötä voitaisiin kehittää vapaaehtoisin neuvotteluin. EAY:n pääsihteeri Emilio Gabaglio puolestaan totesi, että etätyötä koskevan sopimuksen on oltava työmarkkinaosapuolia juridisesti sitova sekä Euroopan että kansallisella tasolla, vaikka kyse olisikin vapaaehtoisten neuvottelujen tuloksista.

Ammatillisen koulutuksen tunnustamisestaalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Neuvosto on hyväksynyt direktiivin, jolla yksinkertaistetaan ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Direktiivi hyväksyttiin tammikuussa neuvoston ja Euroopan parlamentin välisessä sovittelukomiteassa. Direktiivillä muutetaan ja täydennetään mm. yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, farmaseuttien, lääkäreiden ja arkkitehtien toimintaa koskevat direktiivit. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin ammatillisten tutkintojen tunnustamiseksi ja ottamaan huomioon toisessa jäsenmaassa saatu ammatillinen kokemus. Jäsenmaiden tulee soveltaa direktiiviä vuoden 2003 alusta.

Aino Pietarinen

Palkkatyöläinen 3.4.2001 nro 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)